Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018r. dot. przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

I. Administrator Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO) jest Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku ul. Łąkowa 5A.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: psyche.turek@gmail.com.

II. Źródło pozyskania danych osobowych.

Co do zasady, dane osobowe są udostępniane przez Państwa samodzielnie i dobrowolnie w momencie zgłoszenia do placówki podczas rejestracji. Natomiast jeśli Pacjent korzysta z usług odrębnej jednostki medycznej, wówczas dane pozyskane są bezpośrednio z jednostki kierującej Pacjenta do Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku.

III. Cel  i zakres przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest korzystanie z usług medycznych oraz kontakt w celu otrzymywania informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku

Administrator, jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do powadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której formę, treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane, zawarte w dokumentacji medycznej obejmują w szczególności przebieg procesu leczenia oraz zastosowanej diagnostyki.

Dane osobowe, udostępnione przez Państwa jako pacjentów, są przetwarzane w szczególności na potrzeby:

 • prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej;
 • udzielania Pacjentowi niezbędnych informacji o stanie zdrowia oraz udostępniania Pacjentowi lub podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • umawiania wizyt;
 • weryfikacji tożsamości Pacjenta przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego;
 • podejmowania z Pacjentem niezbędnego kontaktu a nadto;
 • w zakresie i w celu każdorazowo określonym w treści podpisywanej przez Pacjenta zgody.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia, co wynika z ustawy

IV. Rodzaje podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych.

a) przetwarzanie danych Pacjenta, w zakresie w jakim wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług leczniczych, której Pacjent jest stroną, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

c) przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej (rozliczenia, prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą) (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, art. 9 ust. 2 pkt. h) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

d) przetwarzanie jest niezbędne w celu obrony praw Podmiotu świadczącego usługi lecznicze i w celu dochodzenia roszczeń, powstałych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. f) RODO);

e) przetwarzanie jest niezbędne w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczeń z Pacjentami (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz  ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług);

f) przetwarzanie dla celów marketingowych, w zakresie, w jakim Pacjent wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);

g) przetwarzanie dla celów prowadzenia z Pacjentami placówki leczniczej niezbędnej oraz uzasadnionej korespondencji i podejmowania kontaktu (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO oraz ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

h) przetwarzanie w celu udostępnienia informacji o Pacjencie, w tym dokumentacji medycznej uprawnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot leczniczy podstawy prawnej, dopuszczalnej przez RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

V. Powierzenie danych osobowych innym podmiotom:

Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, w związku z czym zapewnia odpowiednią organizację, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, takim jak np. NFZ, ZUS oraz inne organy państwowe, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych), czy pracowników Administratora na podstawie stosownych upoważnień oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych, jako pacjentów, określony został przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Co do zasady, dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Dokumentacja medyczna w postaci zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Dokumentacja w postaci skierowań na badania lub zleceń lekarza, są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

Dokumentacja medyczna, dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

VII. Uprawnienia, przysługujące Pacjentowi, którego dane osobowe są przetwarzane.

1. Zgodnie z RODO, Pacjent, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Informujemy również, iż Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W celu uzyskania uzyskania informacji korzystania z powyższych uprawnień– skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową bądź odwiedź nas w naszej placówce medycznej.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług medycznych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII. Ochrona danych osobowych:

I. Administrator Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem
 • Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • Dodatkowo informujemy, iż obiekt Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku jest monitorowany w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018r. dot. przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania zapisów z monitoringu wizyjnego.

I. Administrator Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO) jest Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku ul. Łąkowa 5A.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: psyche.turek@gmail.com.

I. Cel i zakres oraz podstawy prawne monitoringu.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób, mienia oraz zabezpieczenia obiektów na terenie monitorowanym.

Monitoring wizyjny łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci Pana/Pani wizerunku.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

II. Okres przechowywania nagrań.

Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie nieprzekraczającym 7 dni od dnia nagrania, a następnie są usuwane poprzez nadpisanie.

Termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa bądź Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

III. Prawa zgodne z Rozporządzeniem.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Informacje dodatkowe:

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane są przetwarzane w sposób automatyczny – kamery monitoringu nagrywają obraz w trybie ciągłym.