Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Świadczenia medyczne w ramach NFZ udzielane są wyłącznie osobom pełnoletnim, posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Zakres świadczeń

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych udziela świadczeń medycznych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:

 • konsultacji i leczenia psychiatrycznego,
 • poradnictwa i leczenia uzależnień oraz współuzależnień,
 • poradnictwa i leczenia psychologicznego,
 • psychoterapii

Zespół leczenia środowiskowego

Psychiatryczne leczenie w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) skierowane jest dla pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Obejmuje ono  udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań – opiece domowej, opiece ambulatoryjnej oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

Kierownikiem Zespołu Leczenia Środowiskowego jest dr n. med. Jerzy Olas – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej.

Zespół Leczenia Środowiskowego udziela pomocy pacjentom przewlekle leczonym psychiatrycznie i ich rodzinom, pacjentom po hospitalizacji psychiatrycznej oraz innym pacjentom wymagającym takiej formy wsparcia z uwagi na stan zaawansowania choroby w zorganizowaniu dostępności do leczenia psychiatrycznego, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, psychoterapii oraz innych form wsparcia niezbędnych w procesie leczenia pacjenta.

Celem leczenia środowiskowego jest wspieranie pacjenta w pokonywaniu problemów życia codziennego. Zespół czuwa nad prawidłowym przebiegiem leczenia pacjenta oraz poprzez prowadzone działania edukacyjne w środowisku domowym pacjenta oswajają go oraz jego rodzinę z tematem przebiegu choroby, informują jak radzić sobie z trudnościami, a tym samym jak zapobiegać nawrotom fazy ostrej choroby i wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami.

Zespół Leczenia Środowiskowego czuwa nad prawidłowym przebiegiem leczenia pacjentów z rozpoznanymi:

 • organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)
 • schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowymi) i urojeniowymi (F20-F29)
 • zaburzeniami nastroju (afektywnymi) (F30-F39)
 • innymi zaburzeniami psychicznymi (F00-F99) wymagającymi opieki środowiskowej z powodu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego (z wyłączeniem F84)

Zgłoszenia do leczenia środowiskowego może dokonać sam pacjent, jego rodzina, oddział szpitalny, pracownicy socjalni oraz inne osoby zainteresowane osobiście w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego pod adresem 62-700 Turek, ul. Łąkowa 5A lub telefonicznie pod nr 63 280 20 10. Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno-diagnostycznej lekarz psychiatra zapoznaje się historią chorowania i leczenia, dokonuje oceny stanu psychicznego, wstępnej diagnozy problemów osoby chorującej oraz potrzeb związanych z jej terapią lub rehabilitacją oraz kwalifikuje pacjenta do objęcia leczeniem ZLŚ.

Obszarem działania Zespołu Leczenia Środowiskowego jest przede wszystkim powiat turecki, pacjentów z okolic może zakwalifikować jedynie kierownik Zespołu po indywidualnej konsultacji.

Przyjęcia w ramach gabinetów prywatnych

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
w dziedzinie psychiatrii- psychoterapii
dr n. med. Jerzy Olas

ul. Łąkowa 5A; 62-700 Turek

godziny otwarcia:
wtorek: 16-20
piątek: 8-20

wizyty prywatne odbywają się codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel/fax: 63 280 20 10, tel.: 63 222 34 09
Tel.: 606 821 694, 663 995 661 – dr Jerzy Olas

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W DZIEDZINIE PSYCHIATRII-PSYCHOTERAPII DR N. MED. JERZY OLAS
MEDIX
62-800 Kalisz ul. Majkowska 13A
tel. 62 501 77 84
Dr n. med. Jerzy Olas jest specjalistą psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą środowiskowym oraz certyfikowanym specjalistą terapii środowiskowej z 23- letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.
Od wielu lat jest również biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii oraz w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, posiada więc duże doświadczenie w tym zakresie.
Obecnie kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche w Turku oraz jest Prezesem Stowarzyszenia „Spójrz inaczej”.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez pracę naukową, udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz stały udział w superwizji.
W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości
 • orzecznictwo psychiatryczne
 • psychoterapia indywidualna i grupowa (rodzinna i małżeńska)
 • terapia par i rodzin
 • psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży po 13 roku życia wraz z rodzicem,
 • diagnostyka i leczenie uzależnień (psychofarmakoterapia),
 • psychoterapie grupowe w zakładach pracy (dla pracowników, którzy wykonują obowiązki wiążące się z emocjonalnym zaangażowaniem się w sprawy innych ludzi)

Prywatny gabinet psychiatryczny lek. Cezary Stojecki – specjalista psychiatra

W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna 
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości
 • orzecznictwo psychiatryczne

Wizyty prywatne odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 63 280 20 10/ 731626726

Prywatny gabinet psychiatryczny lek. Kinga Gil – lekarz psychiatra

W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna 
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości

Wizyty prywatne odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 63 280 20 10/ 731626726

Prywatne gabinety psychologiczne i psychoterapeutyczne:

 • mgr Mariola Nawrocka – certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, pedagog
 • mgr Beata Urbaniak – certyfikowany psychoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie uzyskania certyfikatu, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta interwencji kryzysowych
 • mgr Romualda Zagozda – Frątczak – psycholog kliniczny
 • mgr Dżesika Gawron – psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
 • mgr Patrycja Adamczewska – Mobarak – psycholog
 • mgr Marcin Wasiak – psycholog

W gabinetach prowadzone są terapia indywidualna, małżeńska i par oraz rodzinna, a także terapia leczenia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne  i diagnostyka (badania   testowe – testy psychologiczne) zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Psycholodzy i psychoterapeuci pomagają dorosłym w radzeniu sobie z:

 • Zaburzeniami  nastroju: depresja (w tym: depresja w podeszłym wieku, depresja sezonowa, zapobieganie nawrotom w nawracających zaburzeniach depresyjnych), zaburzenia afektywne dwubiegunowe (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Zaburzeniami lękowymi: zaburzenia lękowe uogólnione, napady paniki, agorafobia, lęk społeczny/fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), 
 • Zaburzeniami pod postacią somatyczną: zaburzenia somatyzacyjne, dysmorfofobia,
 • Zaburzeniami odżywiania: anoreksja, bulimia, zaburzone objadanie się,
 • Zaburzeniami osobowości: osobowość z pogranicza,
 • Zaburzeniami snu,
 • Schizofrenia (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Złość, konflikty małżeńskie,

Czym jest psychoterapia?

Nasi psychoterapeuci pracują w nurtach zintegrowanych z naciskiem na nurt ericksonowski, psychodynamiczny i systemowy.

Psychoterapia rozpoczyna się od spotkań diagnostyczno- konsultacyjnych. Zazwyczaj zbieranie wywiadu trwa około 2-3 spotkań. Na początku terapii określane są obszary problemowe i cele do jakich pacjent będzie dążył z pomocą terapeuty. Psychoterapeuta zaproponuje plan terapii i poda jej ramy czasowe. W trakcie terapii pacjent realizuje określone cele terapeutyczne, a także dostaje szansę nauczenia się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i polepszyć swoje samopoczucie.

Warto pamiętać, że obawy związane z wizytą u psychoterapeuty są zupełnie normalną reakcją. Często w takiej sytuacji pacjenci obawiają się opowiedzieć o swoich trudnościach, problemach, czymś co ich niepokoi komuś zupełnie obcemu. Lęk przed byciem poddawanym ocenie, analizie problemów, często towarzyszy wielu osobom przed pierwszą wizytą. Warto jednak nie rezygnować z możliwości uzyskania pomocy, wizyta u specjalisty bardzo często okazuje się skuteczna i pomocna. Częstotliwość sesji terapeutycznych ustalana jest we współpracy pacjenta z psychoterapeutą. Zwykle w przypadku krótkoterminowych form psychoterapii sesje odbywają się raz w tygodniu. Często przy końcowej fazie terapii, służącej podtrzymaniu zmiany, spotkania są coraz rzadsze np. co 3 tygodnie. Jedna sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, a terapii par 90 minut.

KOORDYNATOR DS. ZDROWIA W POWIECIE TURECKIM

W związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 -2022 od 1 lutego 2022r. został powołany przez Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche w Turku Koordynator ds. zdrowia psychicznego dla mieszkańców Powiatu Tureckiego. Funkcje Koordynatora pełni psycholog mgr Dżesika Gawron (zastępstwo mgr Patrycja Klimczak).

Do zadań Koordynatora należą:

 • Pomoc osobom fizycznym/indywidualnym poprzez porady telefoniczne w zakresie udzielenia informacji o dostępnych formach pomocy , wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie systemu pomocy społecznej i edukacji, poprzez konsultacje, wsparcie kadry pedagogicznej, mediacje.
 • Szkolenie kadry pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów itp. (we współpracy z ROPS).

Koordynator udziela wsparcia pod numerem telefonu 884-814-314, 884-814-214 w dniach
Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 10.00 – 15.00
Czwartek 10.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.00

Stowarzyszenie „Spójrz inaczej”

Stowarzyszenie ,,Spójrz inaczej” ma swoją siedzibę w Turku przy ul. Poduchowne 1, większość działań realizowanych jest jednak w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku ul. Łąkowa 5A, 62-700 Turek.

Do rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane w dniu 7.09.2010r. pod numerem KRS 0000364622. Statut Stowarzyszenia z dn. 15.11.2010r. reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania organizacji.

Podstawowym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest stworzenie systemu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych. Zadanie to realizowane jest poprzez zarówno pomoc medyczną jak i psychologiczną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Wzajemne wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, w zdobywaniu potrzebnych umiejętności życiowych (kształtowanie zaradności) osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
b) Działalność edukacyjna, doradztwo psychologiczne na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.
c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
d) Inicjowanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich.
e) Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.
f) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Tworzenie i prowadzenie zajęć warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych.
b) Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup wykluczonych społecznie oraz zagrożonych marginalizacją, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
c) Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz dotkniętych skutkami uzależnień poprzez turystykę, sport, organizowanie wypoczynku i imprez artystycznych.
d) Integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy ich jakości życia.
e) Propagowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim wśród młodzieży idei etyczno – moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko.
f) Działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność wydawniczą oraz promocyjną zakrojoną na szeroką skalę.
g) Tworzenie pola do działalności interdyscyplinarnej.
h) Współpraca z innymi ośrodkami tego typu, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
i) Poszukiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.
j) Zabieganie u władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz władz specjalnych (agencji rządowych) o wszelką pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych.
k) Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych na ww. cele oraz realizacja projektów unijnych.

Klub pacjenta

W ramach stowarzyszenia od 2009r. prowadzony jest Klub Pacjenta. Celem spotkań jest pomoc pacjentom zarówno leczącym się w Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku jak i w innych ośrodkach w gospodarowaniu wolnym czasem, rozwijaniu swoich zainteresowań i budowaniu sieci kontaktów społecznych.
Spotkania Klubu Pacjenta odbywają się co tydzień w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie stowarzyszenia „Spójrz inaczej” w Turku, przy ul. Poduchowne 1.
Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych jest nieodpłatne i dobrowolne. Klub Pacjenta funkcjonuje dzięki wkładom i pracy wolontariackiej członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych.

W  swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czasy pandemii wprowadziły do Centrum Zdrowia Psychicznego w kwietniu 2020 roku wszelkie formy poradnictwa on-line: wizyty indywidualne i spotkania grupowe. Najbliższe lata to rozwój telemedycyny w naszej ofercie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów stale poszerzamy ofertę i podnosimy jakość naszych usług. 

Pomagamy

Pomagamy osobom dorosłym w radzeniu sobie z:

 • Objawami nerwicowymi
 • Trudnościami w relacjach
 • Depresją
 • Problemami rodzinnymi, małżeńskimi, par
 • Problemami wychowawczymi
 • Sytuacjami kryzysowymi
 • Objawami psychosomatycznymi (związanymi np. z chorobą nowotworową, przewlekłymi bólami kręgosłupa, narządu ruchu)
 • Psychologicznymi aspektami prokreacji, ciąży i porodu
 • Skutkami nadmiernego stresu i urazów psychicznych

Prowadzimy:

 • Spotkania z lekarzem psychiatrą obejmujące badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność.
 • Terapię indywidualną, małżeńską i par oraz rodzinną
 • Grupy terapeutyczne

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (przede wszystkim z leczenia psychiatrycznego, wypisy szpitalne, opinie psychologiczne)
 • informację na temat innych schorzeń somatycznych
 • nazwy i dawkowanie przyjmowanych leków

Skierowanie

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast do terapeuty uzależnień oraz psychologa skierowanie wystawia lekarz psychiatra na pierwszej wizycie diagnostycznej w poradni.

Rejestracja

Pacjenci przyjmowani są do specjalistów po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym uzgodnieniu terminu wizyty. W dniu wyznaczonej wizyty pacjent musi potwierdzić przybycie na umówioną wizytę poprzez rejestrację osobistą lub telefoniczną.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku:

Poniedziałek 7.00 – 20.00
Wtorek 7.00 – 20.00
Środa 7.00 – 20.00
Czwartek 7.00 – 20.00

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018r. dot. przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

I. Administrator Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO) jest Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku ul. Łąkowa 5A.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: psyche.turek@gmail.com.

II. Źródło pozyskania danych osobowych.

Co do zasady, dane osobowe są udostępniane przez Państwa samodzielnie i dobrowolnie w momencie zgłoszenia do placówki podczas rejestracji. Natomiast jeśli Pacjent korzysta z usług odrębnej jednostki medycznej, wówczas dane pozyskane są bezpośrednio z jednostki kierującej Pacjenta do Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku.

III. Cel  i zakres przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest korzystanie z usług medycznych oraz kontakt w celu otrzymywania informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku

Administrator, jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do powadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której formę, treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane, zawarte w dokumentacji medycznej obejmują w szczególności przebieg procesu leczenia oraz zastosowanej diagnostyki.

Dane osobowe, udostępnione przez Państwa jako pacjentów, są przetwarzane w szczególności na potrzeby:

 • prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej;
 • udzielania Pacjentowi niezbędnych informacji o stanie zdrowia oraz udostępniania Pacjentowi lub podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • umawiania wizyt;
 • weryfikacji tożsamości Pacjenta przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego;
 • podejmowania z Pacjentem niezbędnego kontaktu a nadto;
 • w zakresie i w celu każdorazowo określonym w treści podpisywanej przez Pacjenta zgody.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia, co wynika z ustawy

IV. Rodzaje podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych.

a) przetwarzanie danych Pacjenta, w zakresie w jakim wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług leczniczych, której Pacjent jest stroną, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

c) przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej (rozliczenia, prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą) (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, art. 9 ust. 2 pkt. h) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

d) przetwarzanie jest niezbędne w celu obrony praw Podmiotu świadczącego usługi lecznicze i w celu dochodzenia roszczeń, powstałych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. f) RODO);

e) przetwarzanie jest niezbędne w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczeń z Pacjentami (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz  ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług);

f) przetwarzanie dla celów marketingowych, w zakresie, w jakim Pacjent wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);

g) przetwarzanie dla celów prowadzenia z Pacjentami placówki leczniczej niezbędnej oraz uzasadnionej korespondencji i podejmowania kontaktu (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO oraz ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

h) przetwarzanie w celu udostępnienia informacji o Pacjencie, w tym dokumentacji medycznej uprawnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot leczniczy podstawy prawnej, dopuszczalnej przez RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

V. Powierzenie danych osobowych innym podmiotom:

Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, w związku z czym zapewnia odpowiednią organizację, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, takim jak np. NFZ, ZUS oraz inne organy państwowe, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych), czy pracowników Administratora na podstawie stosownych upoważnień oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych, jako pacjentów, określony został przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Co do zasady, dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Dokumentacja medyczna w postaci zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Dokumentacja w postaci skierowań na badania lub zleceń lekarza, są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

Dokumentacja medyczna, dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

VII. Uprawnienia, przysługujące Pacjentowi, którego dane osobowe są przetwarzane.

1. Zgodnie z RODO, Pacjent, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Informujemy również, iż Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W celu uzyskania uzyskania informacji korzystania z powyższych uprawnień– skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową bądź odwiedź nas w naszej placówce medycznej.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług medycznych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII. Ochrona danych osobowych:

I. Administrator Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem
 • Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • Dodatkowo informujemy, iż obiekt Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku jest monitorowany w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018r. dot. przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania zapisów z monitoringu wizyjnego.

I. Administrator Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO) jest Centrum Zdrowia Psychicznego PSYCHE w Turku ul. Łąkowa 5A.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: psyche.turek@gmail.com.

I. Cel i zakres oraz podstawy prawne monitoringu.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób, mienia oraz zabezpieczenia obiektów na terenie monitorowanym.

Monitoring wizyjny łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci Pana/Pani wizerunku.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

II. Okres przechowywania nagrań.

Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie nieprzekraczającym 7 dni od dnia nagrania, a następnie są usuwane poprzez nadpisanie.

Termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa bądź Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

III. Prawa zgodne z Rozporządzeniem.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Informacje dodatkowe:

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane są przetwarzane w sposób automatyczny – kamery monitoringu nagrywają obraz w trybie ciągłym.

Realizowane projekty

W latach ubiegłych Stowarzyszenie podejmowało liczne starania o pozyskanie środków publicznych na realizację celów statutowych. Przychody pozyskiwane z projektów były w całości wykorzystywane na ich potrzeby.
W ostatnich latach zrealizowano następujące projekty:
1. w roku 2016 „Przerwij zmowę milczenia, pozwól sobie pomóc” Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
2. w roku 2016 „Zatrzymaj przemoc” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
3. w roku 2016″Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
4. w roku 2015 „Powiedz NIE! Przemocy” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
5. w roku 2015 „Bezpieczni i wolni od narkotyków” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
6. w roku 2015 „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów dziecka”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
7. w roku 2015 „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
8. w roku 2014 „STOP PRZEMOCY” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
9. w roku 2014 „WOLNOŚĆ OD NARKOTYKÓW” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
10. w roku 2014 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
11. w roku 2013 „PRZEMOC-STOP” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
12. w roku 2013 „Imprezowo- Andrzejkowo- Bezalkoholowo- Zdrowo- Spotkanie andrzejkowe dla dzieci z rodzin ubogich oraz osób starszych”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
13. w roku 2013 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym” . Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
14. w roku 2012 ,,KRYZYS – OD DESTRUKCJI DO ROZWOJU” Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym. Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty:
1. „Żyj godnie – bez alkoholu i przemocy” realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Projekt wspierany przez Burmistrza Miasta Turku
2. „Wspieramy rodziny” realizowany w ramach programu w obszarze wsparcia rodzin. Projekt wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Informacje o realizowanych projektach będą na bieżąco aktualizowane w zakładce AKTUALNOŚCI.

Władze stowarzyszenia

Zarząd

dr Jerzy Olas – Prezes Zarządu
Wojciech Kaniewski – Wiceprezes
Józef Kąciak – Sekretarz
Jolanta Krawiec – Skarbnik

Komisja Rewizyjna jako organ nadzoru:

 Mariola Nawrocka
Ryszard Opałczyński
Bogdan Miklaszewski