Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Świadczenia medyczne w ramach NFZ udzielane są wyłącznie osobom pełnoletnim, posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Zakres świadczeń

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych udziela świadczeń medycznych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:

 • konsultacji i leczenia psychiatrycznego,
 • poradnictwa i leczenia uzależnień oraz współuzależnień,
 • poradnictwa i leczenia psychologicznego,
 • psychoterapii

Zespół leczenia środowiskowego

Psychiatryczne leczenie w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) skierowane jest dla pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Obejmuje ono  udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań – opiece domowej, opiece ambulatoryjnej oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

Kierownikiem Zespołu Leczenia Środowiskowego jest dr n. med. Jerzy Olas – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej.

Zespół Leczenia Środowiskowego udziela pomocy pacjentom przewlekle leczonym psychiatrycznie i ich rodzinom, pacjentom po hospitalizacji psychiatrycznej oraz innym pacjentom wymagającym takiej formy wsparcia z uwagi na stan zaawansowania choroby w zorganizowaniu dostępności do leczenia psychiatrycznego, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, psychoterapii oraz innych form wsparcia niezbędnych w procesie leczenia pacjenta.

Celem leczenia środowiskowego jest wspieranie pacjenta w pokonywaniu problemów życia codziennego. Zespół czuwa nad prawidłowym przebiegiem leczenia pacjenta oraz poprzez prowadzone działania edukacyjne w środowisku domowym pacjenta oswajają go oraz jego rodzinę z tematem przebiegu choroby, informują jak radzić sobie z trudnościami, a tym samym jak zapobiegać nawrotom fazy ostrej choroby i wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami.

Zespół Leczenia Środowiskowego czuwa nad prawidłowym przebiegiem leczenia pacjentów z rozpoznanymi:

 • organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)
 • schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowymi) i urojeniowymi (F20-F29)
 • zaburzeniami nastroju (afektywnymi) (F30-F39)
 • innymi zaburzeniami psychicznymi (F00-F99) wymagającymi opieki środowiskowej z powodu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego (z wyłączeniem F84)

Zgłoszenia do leczenia środowiskowego może dokonać sam pacjent, jego rodzina, oddział szpitalny, pracownicy socjalni oraz inne osoby zainteresowane osobiście w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego pod adresem 62-700 Turek, ul. Łąkowa 5A lub telefonicznie pod nr 63 280 20 10. Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno-diagnostycznej lekarz psychiatra zapoznaje się historią chorowania i leczenia, dokonuje oceny stanu psychicznego, wstępnej diagnozy problemów osoby chorującej oraz potrzeb związanych z jej terapią lub rehabilitacją oraz kwalifikuje pacjenta do objęcia leczeniem ZLŚ.

Obszarem działania Zespołu Leczenia Środowiskowego jest przede wszystkim powiat turecki, pacjentów z okolic może zakwalifikować jedynie kierownik Zespołu po indywidualnej konsultacji.

Przyjęcia w ramach gabinetów prywatnych

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
w dziedzinie psychiatrii- psychoterapii
dr n. med. Jerzy Olas

ul. Łąkowa 5A; 62-700 Turek

godziny otwarcia:
wtorek: 16-20
piątek: 8-20

wizyty prywatne odbywają się codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel/fax: 63 280 20 10, tel.: 63 222 34 09
Tel.: 606 821 694, 663 995 661 – dr Jerzy Olas

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W DZIEDZINIE PSYCHIATRII-PSYCHOTERAPII DR N. MED. JERZY OLAS
MEDIX
62-800 Kalisz ul. Majkowska 13A
tel. 62 501 77 84
Dr n. med. Jerzy Olas jest specjalistą psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą środowiskowym oraz certyfikowanym specjalistą terapii środowiskowej z 23- letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.
Od wielu lat jest również biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii oraz w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, posiada więc duże doświadczenie w tym zakresie.
Obecnie kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche w Turku oraz jest Prezesem Stowarzyszenia „Spójrz inaczej”.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez pracę naukową, udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz stały udział w superwizji.
W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości
 • orzecznictwo psychiatryczne
 • psychoterapia indywidualna i grupowa (rodzinna i małżeńska)
 • terapia par i rodzin
 • psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży po 13 roku życia wraz z rodzicem,
 • diagnostyka i leczenie uzależnień (psychofarmakoterapia),
 • psychoterapie grupowe w zakładach pracy (dla pracowników, którzy wykonują obowiązki wiążące się z emocjonalnym zaangażowaniem się w sprawy innych ludzi)

Prywatny gabinet psychiatryczny lek. Cezary Stojecki – specjalista psychiatra

W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna 
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości
 • orzecznictwo psychiatryczne

Wizyty prywatne odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 63 280 20 10/ 731626726

Prywatny gabinet psychiatryczny lek. Kinga Gil – lekarz psychiatra

W gabinecie psychiatrycznym prowadzone są różnorodne formy terapii w zależności od specyfiki zaburzeń:

 • kompleksowa diagnostyka psychiatryczna 
 • poradnictwo, leczenie (farmakoterapia) i profilaktyka zaburzeń psychicznych, nerwicowych, osobowości

Wizyty prywatne odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 63 280 20 10/ 731626726

Prywatne gabinety psychologiczne i psychoterapeutyczne:

 • mgr Mariola Nawrocka – certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, pedagog
 • mgr Beata Urbaniak – certyfikowany psychoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie uzyskania certyfikatu, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta interwencji kryzysowych
 • mgr Romualda Zagozda – Frątczak – psycholog kliniczny
 • mgr Dżesika Gawron – psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
 • mgr Patrycja Adamczewska – Mobarak – psycholog
 • mgr Marcin Wasiak – psycholog

W gabinetach prowadzone są terapia indywidualna, małżeńska i par oraz rodzinna, a także terapia leczenia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne  i diagnostyka (badania   testowe – testy psychologiczne) zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Psycholodzy i psychoterapeuci pomagają dorosłym w radzeniu sobie z:

 • Zaburzeniami  nastroju: depresja (w tym: depresja w podeszłym wieku, depresja sezonowa, zapobieganie nawrotom w nawracających zaburzeniach depresyjnych), zaburzenia afektywne dwubiegunowe (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Zaburzeniami lękowymi: zaburzenia lękowe uogólnione, napady paniki, agorafobia, lęk społeczny/fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), 
 • Zaburzeniami pod postacią somatyczną: zaburzenia somatyzacyjne, dysmorfofobia,
 • Zaburzeniami odżywiania: anoreksja, bulimia, zaburzone objadanie się,
 • Zaburzeniami osobowości: osobowość z pogranicza,
 • Zaburzeniami snu,
 • Schizofrenia (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Złość, konflikty małżeńskie,

Czym jest psychoterapia?

Nasi psychoterapeuci pracują w nurtach zintegrowanych z naciskiem na nurt ericksonowski, psychodynamiczny i systemowy.

Psychoterapia rozpoczyna się od spotkań diagnostyczno- konsultacyjnych. Zazwyczaj zbieranie wywiadu trwa około 2-3 spotkań. Na początku terapii określane są obszary problemowe i cele do jakich pacjent będzie dążył z pomocą terapeuty. Psychoterapeuta zaproponuje plan terapii i poda jej ramy czasowe. W trakcie terapii pacjent realizuje określone cele terapeutyczne, a także dostaje szansę nauczenia się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i polepszyć swoje samopoczucie.

Warto pamiętać, że obawy związane z wizytą u psychoterapeuty są zupełnie normalną reakcją. Często w takiej sytuacji pacjenci obawiają się opowiedzieć o swoich trudnościach, problemach, czymś co ich niepokoi komuś zupełnie obcemu. Lęk przed byciem poddawanym ocenie, analizie problemów, często towarzyszy wielu osobom przed pierwszą wizytą. Warto jednak nie rezygnować z możliwości uzyskania pomocy, wizyta u specjalisty bardzo często okazuje się skuteczna i pomocna. Częstotliwość sesji terapeutycznych ustalana jest we współpracy pacjenta z psychoterapeutą. Zwykle w przypadku krótkoterminowych form psychoterapii sesje odbywają się raz w tygodniu. Często przy końcowej fazie terapii, służącej podtrzymaniu zmiany, spotkania są coraz rzadsze np. co 3 tygodnie. Jedna sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, a terapii par 90 minut.

Stowarzyszenie „Spójrz inaczej”

Stowarzyszenie ,,Spójrz inaczej” ma swoją siedzibę w Turku przy ul. Poduchowne 1, większość działań realizowanych jest jednak w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku ul. Łąkowa 5A, 62-700 Turek.

Do rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane w dniu 7.09.2010r. pod numerem KRS 0000364622. Statut Stowarzyszenia z dn. 15.11.2010r. reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania organizacji.

Podstawowym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest stworzenie systemu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych. Zadanie to realizowane jest poprzez zarówno pomoc medyczną jak i psychologiczną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Wzajemne wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, w zdobywaniu potrzebnych umiejętności życiowych (kształtowanie zaradności) osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
b) Działalność edukacyjna, doradztwo psychologiczne na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.
c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
d) Inicjowanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich.
e) Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.
f) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Tworzenie i prowadzenie zajęć warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych.
b) Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup wykluczonych społecznie oraz zagrożonych marginalizacją, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
c) Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz dotkniętych skutkami uzależnień poprzez turystykę, sport, organizowanie wypoczynku i imprez artystycznych.
d) Integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy ich jakości życia.
e) Propagowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim wśród młodzieży idei etyczno – moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko.
f) Działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność wydawniczą oraz promocyjną zakrojoną na szeroką skalę.
g) Tworzenie pola do działalności interdyscyplinarnej.
h) Współpraca z innymi ośrodkami tego typu, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
i) Poszukiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.
j) Zabieganie u władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz władz specjalnych (agencji rządowych) o wszelką pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych.
k) Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych na ww. cele oraz realizacja projektów unijnych.

Klub pacjenta

W ramach stowarzyszenia od 2009r. prowadzony jest Klub Pacjenta. Celem spotkań jest pomoc pacjentom zarówno leczącym się w Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku jak i w innych ośrodkach w gospodarowaniu wolnym czasem, rozwijaniu swoich zainteresowań i budowaniu sieci kontaktów społecznych.
Spotkania Klubu Pacjenta odbywają się co tydzień w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie stowarzyszenia „Spójrz inaczej” w Turku, przy ul. Poduchowne 1.
Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych jest nieodpłatne i dobrowolne. Klub Pacjenta funkcjonuje dzięki wkładom i pracy wolontariackiej członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych.

W  swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czasy pandemii wprowadziły do Centrum Zdrowia Psychicznego w kwietniu 2020 roku wszelkie formy poradnictwa on-line: wizyty indywidualne i spotkania grupowe. Najbliższe lata to rozwój telemedycyny w naszej ofercie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów stale poszerzamy ofertę i podnosimy jakość naszych usług. 

Pomagamy

Pomagamy osobom dorosłym w radzeniu sobie z:

 • Objawami nerwicowymi
 • Trudnościami w relacjach
 • Depresją
 • Problemami rodzinnymi, małżeńskimi, par
 • Problemami wychowawczymi
 • Sytuacjami kryzysowymi
 • Objawami psychosomatycznymi (związanymi np. z chorobą nowotworową, przewlekłymi bólami kręgosłupa, narządu ruchu)
 • Psychologicznymi aspektami prokreacji, ciąży i porodu
 • Skutkami nadmiernego stresu i urazów psychicznych

Prowadzimy:

 • Spotkania z lekarzem psychiatrą obejmujące badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność.
 • Terapię indywidualną, małżeńską i par oraz rodzinną
 • Grupy terapeutyczne

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (przede wszystkim z leczenia psychiatrycznego, wypisy szpitalne, opinie psychologiczne)
 • informację na temat innych schorzeń somatycznych
 • nazwy i dawkowanie przyjmowanych leków

Skierowanie

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast do terapeuty uzależnień oraz psychologa skierowanie wystawia lekarz psychiatra na pierwszej wizycie diagnostycznej w poradni.

Rejestracja

Pacjenci przyjmowani są do specjalistów po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym uzgodnieniu terminu wizyty. W dniu wyznaczonej wizyty pacjent musi potwierdzić przybycie na umówioną wizytę poprzez rejestrację osobistą lub telefoniczną.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku:

Poniedziałek 7.00 – 20.00
Wtorek 7.00 – 20.00
Środa 7.00 – 20.00
Czwartek 7.00 – 20.00

Realizowane projekty

W latach ubiegłych Stowarzyszenie podejmowało liczne starania o pozyskanie środków publicznych na realizację celów statutowych. Przychody pozyskiwane z projektów były w całości wykorzystywane na ich potrzeby.
W ostatnich latach zrealizowano następujące projekty:
1. w roku 2016 „Przerwij zmowę milczenia, pozwól sobie pomóc” Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
2. w roku 2016 „Zatrzymaj przemoc” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
3. w roku 2016″Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
4. w roku 2015 „Powiedz NIE! Przemocy” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
5. w roku 2015 „Bezpieczni i wolni od narkotyków” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
6. w roku 2015 „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów dziecka”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
7. w roku 2015 „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
8. w roku 2014 „STOP PRZEMOCY” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
9. w roku 2014 „WOLNOŚĆ OD NARKOTYKÓW” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
10. w roku 2014 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
11. w roku 2013 „PRZEMOC-STOP” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
12. w roku 2013 „Imprezowo- Andrzejkowo- Bezalkoholowo- Zdrowo- Spotkanie andrzejkowe dla dzieci z rodzin ubogich oraz osób starszych”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
13. w roku 2013 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym” . Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
14. w roku 2012 ,,KRYZYS – OD DESTRUKCJI DO ROZWOJU” Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym. Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty:
1. „Żyj godnie – bez alkoholu i przemocy” realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Projekt wspierany przez Burmistrza Miasta Turku
2. „Wspieramy rodziny” realizowany w ramach programu w obszarze wsparcia rodzin. Projekt wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Informacje o realizowanych projektach będą na bieżąco aktualizowane w zakładce AKTUALNOŚCI.

Władze stowarzyszenia

Zarząd

dr Jerzy Olas – Prezes Zarządu
Wojciech Kaniewski – Wiceprezes
Józef Kąciak – Sekretarz
Jolanta Krawiec – Skarbnik

Komisja Rewizyjna jako organ nadzoru:

 Mariola Nawrocka
Ryszard Opałczyński
Bogdan Miklaszewski